На основу члана 35. Закона о култури (“Службени гласник РС” бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и чл. 31-39. Статута Меморијалног центра “Старо сајмиште” број 1/2022 од 30. марта 2022. године као и Одлуке Управног одбора бр.79/2023 од 27. фебруара 2023. године

Управни одбор Меморијалног центра “Старо сајмиште” расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА МЕМОРИЈАЛНОГ ЦЕНТРА “СТАРО САЈМИШТЕ”

На конкурс за директора Меморијалног центра „Старо сајмиште“, може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:
1) високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
2) да има најмање пет година радног искуства у култури;
3) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
4) држављанство Републике Србије;
5) знање једног светског језика;
6) познавање рада на рачунару;
7) општа здравствена способност.

Конкурсна документација за избор и именовање треба да садржи следеће доказе:
1) предлог програма рада и развоја Меморијалног центра на пет година;
2) диплому о стеченом високом образовању;
3) оверену потврду послодавца, оверену копију решења или уговора /анекса/ уговора о раду којима се потврђује радно искуство с високим образовањем у области културе, односно радно искуство на пословима руковођења;
4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
6) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван;
7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
8) извод из матичне књиге рођених;
9) фотокопију или очитану личну карту;
10) лекарско уверење – доказ о општој здравственој способности;
11) доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе);
12) доказ о познавању програма за рад на персоналном рачунару (сведочанство или диплома на основу које се потврђује да је кандидат током процеса основног, средњег или високог образовања похађао наставу из предмета који обухвата информатику или уверење – потврда референтне акредитоване установе) или провера рада на рачунару од стране лица распоређеног на пословима информационих технологија.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-маил), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника односно другог надлежног органа.
Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву и усменим разговором са учесницима јавног конкурса. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.
Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса. У случају непотпуне или неразумљиве пријаве Управни одбор обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.
Управни одбор ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставити Министарству културе Републике Србије образложени предлог листе кандидата по азбучном реду који садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима кандидата, предложеном програму рада и развоја и записник о обављеним разговорима са кандидатима.
Директора Меморијалног центра „Старо сајмиште“ именује Влада Републике Србије на период од пет (5) година и може бити поново именован.
Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком “За конкурс” достављају се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Меморијални центар “Старо сајмиште”, 11070 Нови Београд, Сајмиште бр.1, радног дана од 09 до 15 часова. Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон 011/7459 590.

Текст конкурса можете преузети и као ПДФ документ

© COPYRIGHT MCSS