У оквиру програма који је организовао Тераформинг са партнерима, Шведским музејом Холокауста и Форумом за живу историју, стручњаци из ових институција посетили су Меморијални центар ”Старо сајмиште”. Међу њима су били др К. Хауптман (директорка Шведског музеја Холокауста), Д. Холтквист (педагог овог музеја), Е. Хеденстром и С. Андерсон (обоје из Форума за живу историју). У отвореном и пријатељском разговору, директорка Меморијалног центра др К. Видаковић Петров, са сарадницима др М. Кољанином и А. Драчом Мунтеан, представили су нацистички логор на Сајмишту као и Меморијални центар, његову мисију, пројекте и активности обављене у периоду након његовог успостављања 6. априла 2022. године. У размени искустава и идеја учествовали су и организатори ове посете, М. Станишић и Н. Бајалица из Тераформинга, а потом су домаћини и организатори водили госте у обилазак Сајмишта, током којег су разговори настављени. Захваљујемо Тераформингу на организацији ове посете са жељом да наставимо сарадњу са шведским колегама.

In the framework of a program organized by Terraforming and its partners, the Swedish Holocaust Museum and the Living History Forum, experts from these institutions visited the Memorial Center “Staro Sajmište”. Among them were Dr. K. Hauptman (director of the Swedish Holocaust Museum), D. Hultkvist (pedagogue from the SHM), E. Hedenstrom and S. Andersson (both from the Living History Forum). In an open and friendly conversation, the director of the Memorial Center Dr. K. Vidaković Petrov and colleagues Dr. M. Koljanin and A. Drača Muntean, provided pertinent information on the Nazi camp at Sajmište as well as on the Memorial Center, its mission, projects and activities carried out since the founding of this institution on April 6, 2022. M. Stanišić and N. Bajalica from Terraforming participated in the exchange of experiences and ideas. After that the hosts and the organizers took the guests for a tour of Sajmište, during which our conversations continued. We appreciate Terraforming’s work on organizing this visit and we look forward to further cooperation with our Swedish colleagues.

© COPYRIGHT MCSS